Židovský kódex (výber) zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov.

Autor: Lucia Stasselova | 9.9.2014 o 20:30 | (upravené 10.9.2014 o 17:48) Karma článku: 11,61 | Prečítané:  5127x

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 210/1940 Sl.z. nariaďuje: Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Kto nenosí, poťažne nepoužíva označenia potresce sa peňažným trestom od Ks 100 do Ks 10.000.   

Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou (Nežidom).

Vedomý mimomanželský pohlavný styk medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou (Nežidom) sa tresce ako prečin väzením do 5 rokov.

Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych korporácií.

Žid nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu a verejnoprávnych korporácií a ustanovizní vôbec. Žid nesmie byť ustanovený za znalca, odhadcu, tlmočníka, sudcu laika, konkurzného správcu, vnúteného správcu v súdnom alebo inom pokračovaní, za poručníka, opatrovníka.

Žid nesmie byť zamestnaný v službách štátu, taktiež v službách verejnoprávnych korporácií a verejných ustanovizní vôbec, počítajúc do toho aj nositeľov verejnoprávneho poistenia, a to ani ich alebo nimi spravovaných alebo dotovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení.

Žid nemôže byť: verejným notárom, advokátom , civilným inžinierom.

Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.

Žid nemôže vykonávať lekárnickú prax. Žid nesmie byť majiteľom verejnej lekárne.

Židia vo veku od 16 do 60 rokov, sú povinní konať práce, ktoré im prikáže Ministerstvo vnútra.

Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov osobnú prehliadku, a to aj bez písomného príkazu úradu alebo súdu.

Ústredný hospodársky úrad môže Židom uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce pritom môže uložiť súčasne povinnosť nasťahovať sa do určitej obce. Ministerstvo vnútra môžu pre Židov obmedziť alebo im zakázať pobyt v určitých obciach alebo v určitých ich častiach (námestiach, uliciach, parkoch, kúpalištiach a pod.), ako aj obmedziť alebo zakázať návštevu určitých podnikov (kúpeľov, hostincov, kaviarní, výstav a pod.).

Zakazuje sa zriaďovať židovské spolky alebo židovské organizácie. Židia nesmú usporiadať verejné shromaždenia alebo sprievody a nesmú sa zúčastniť na iných verejných shromaždeniach.

Žid nesmie byť vydavateľom, redaktorom, ani prispievateľom nijakého časopisu.

Židia nesmú mať nijaký ani periodický ani neperiodický časopis.

Príslušníci izraelitského (židovského) vyznania a židovské náboženské obce môžu svoje kultové úkony vykonávať len v budovách, z vonkajšieho vzhľadu ktorých nie je zjavné, že ide o budovy, určené pre náboženské úkony.

Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených. Židia, či už ako jednotlivci, náboženské obce alebo korporácie a ustanovizne, nemôžu si zriadiť nijakú školu alebo učebný ústav

V židovských domácnostiach nemožno zamestnávať pomocnice v domácnosti - Nežidovky.

Židovskí zamestnanci, prepustení zo služobného pomeru nemajú nárok na zaopatrovacie (penzijné) prípadne iné požitky.

Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie držať alebo nosiť zbrane.

Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie loviť ryby.

Žid nemôže riadiť slovenské motorové vozidlo ani obdržať povolenie na jeho riadenie.

Židom a židovským sdruženiam, ako aj členovi takej domácnosti, v ktorej je aspoň jeden Žid, nemožno udeliť koncesiu na držbu rádioprijímača alebo na držbu rádiovysielača.

Židia a židovské sdruženia nemôžu nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam.

Židia a židovské sdruženia nemôžu preberať priemyselné, obchodné alebo živnostenské podniky, získavať účasť na takýchto nových podnikoch a nadobúdať alebo preberať živnostenské oprávnenie.

Židia sú povinní skladať do depozitu všetky účastiny, kuksy, pevne zúročiteľné hodnoty (efekty) a cenné papiere podobného druhu. Ustanovenia vzťahujú sa tiež na predmety zo zlata alebo platiny, z ich sliatín navzájom alebo s inými kovmi, a to aj vtedy, ak sú tieto predmety len zčasti zo zlata alebo platiny (sliatín), a tiež na drahokamy a perly;

Židia nemajú nárok na výplatu štátneho príspevku zo štátneho verejnoprávneho poistenia.

Židia nesmú mať v držbe obrazy, sochy, busty význačných národných a štátnych dejateľov. Taktiež nesmú mať štátne znaky, vlajky a zástavy.

Židom sa zakazuje držba fotografických prístrojov, ďalekohľadov, taktiež sa im zakazuje držba gramofonových platní s národnými piesňami (melódiami).

Prenajímateľ bytu je oprávnený vypovedať prenájomnú smluvu židovským osobám a židovským sdruženiam s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Výpoveď sa môže dať kedykoľvek. Ústredný hospodársky úrad môže z dôvodov verejného záujmu aj Židovi - vlastníkovi domu alebo židovským osobám, ktoré z hocakého titulu v ňom užívajú byt, nariadiť jeho vyprázdnenie, a to s dvojtýždňovou lehotou.

Štátny pozemkový úrad môže zrušiť výmerom nájomné smluvy, ktorými Nežidia dali svoje poľnohospodárske nehnuteľnosti do árendy, poťažne nájmu Židom alebo židovským sdruženiam, a to aj pred vypršaním smluvnej árendálnej, poťažne nájomnej doby. Zrušiť tieto smluvy možno hocikedy. Árendátorovi, poťažne nájomcovi neprislúcha náhrada škody a ušlého zisku .

Židia vylúčení podľa zo štátnych alebo iných verejných služieb musia z nich byť prepustení.

Poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Židov a židovských sdružení stanú sa vlastníctvom slovenského štátu.

Židovskí majitelia sú povinní na nápadných miestach označiť svoje podniky (prevodzovne) nápisom "Židovský podnik".Ústredný hospodársky úrad môže nariadiť likvidáciu židovského podniku,alebo prevod podniku Žida alebo židovského sdruženia na Nežida.

Nehnuteľný majetok Židov a židovských sdružení stáva sa dňom, ktorý určí vláda vyhláškou v Slovenskom zákonníku vlastníctvom slovenského štátu. Slovenský štát nehnuteľnosti, ktoré sa staly jeho vlastníctvom, môže podržať vo vlastníctve, scudziť tuzemským nežidovským fyzickým alebo právnym osobám za prevodnú hodnotu, dať do prenájmu tuzemským nežidovským fyzickým alebo právnym osobám.
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

DOMOV

Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im kšefty

Predseda miestneho klubu je nespokojný.


Už ste čítali?